bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o.


Celem ogólnym nowopowstałej spółki, jest wykreowanie innowacyjnych przedsięwzięć, rozwój technologii oraz skupienie w jednym miejscu potencjału przedsiębiorczości i kapitału. Bioenergy Farm Sp. z o.o. jako operator i wnioskodawca będzie nadzorował i prowadził inwestycje o charakterze innowacyjnym i ekologicznym a w późniejszym czasie zarządzał nimi w imieniu właściciela.

Podstawowe rodzaje działalności spółki to:
• Produkcja paliw i biomasy ze źródeł energii odnawialnej.
• Produkcja i sprzedaż energii odnawialnej,
• Suszenie pasz w technologii z zachowaniem warunków weterynaryjnych,
• Dystrybucja dodatków paszowych,
• Dostawy biomasy do jednostek energetyki zawodowej.
• Handel paliwami energetycznymi oraz biomasą.
• Doradztwo i badania w w/w zakresach.

BioEnergy Farm Sp. z o.o. jako spółka celowa ma realizować ukierunkowane cele rozwojowe spółki matki tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Działania Wnioskodawcy są ściśle skorelowane z działaniami wpisanymi w Strategię Rozwoju Spółki ZUO Sp. z o.o. na lata 2011-2016 i należy je rozpatrywać jako całość działań, które prowadzi Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Historia

Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. jako spółka celowa została powołana z dniem 26 listopada 2013 r przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (spółka komunalna ze 100% udziałem JST), jako samorządowa osoba prawna, głównie do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie i późniejszej eksploatacji wysokosprawnej elektrociepłowni na biomasę.
BioEnergy Farm Sp. z o.o. jako spółka celowa ma realizować cele rozwojowe podmiotu założycielskiego ZUO Sp. z o.o., w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem posiadanych przez właściciela zasobów majątkowych i kapitałowych.
Działania Wnioskodawcy wpisują się w Strategię Rozwoju Spółki ZUO na lata 2011-2016 i należy je rozpatrywać jako całość działań jakie prowadzi Zakład Utylizacji Odpadów. Planowana do realizacji przez Wnioskodawcę inwestycja jest odpowiedzią na cele jakie postawiła sobie spółka matka w kolejnych latach swojej działalności. Głównym obszarem tej działalności jest ochrona środowiska, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie postaw ekologicznych i zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia jakości życia społeczeństwa, podniesienia świadomości i zmiany mentalności społeczeństwa w zakresie środowiska przy wykorzystaniu nowych technologii i innowacji.
Wizją Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. jest:
„W ciągu 20 lat będziemy rozpoznawalnym w Polsce centrum badawczym i doświadczalnym, stanowiącym przykład i dowód takiego sprzężenia technologii w obszarze ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii z warunkami natury, wspartego badaniami naukowymi, które stwarza możliwości swobodnego prowadzenia wszelkiej ludzkiej aktywności (tak w obszarze rekreacji jak i działalności gospodarczej) na szeroką skalę, bez szkody dla środowiska a z korzyściami dla społeczeństwa”.

AktualnościOpublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 02.10.2014
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 234 363